Innspill til utdannings- og forskningskomiteen

I vårt innspill vektla vi viktigheten av seksualitetsundervisning for å trygge barn og unge.

Sex og samfunn mener seksualitetsundervisning er det viktigste forebyggende og helsefremmende tiltaket for barn og unge. Seksualitetsundervisning omfatter temaer som seksuell utvikling, seksuell og reproduktiv helse, relasjoner mellom mennesker, følelser, intimitet, kroppsbilde og kjønnsroller. Sex og samfunn er opptatt av at seksualitetsundervisningen i skolen må ta utgangspunkt i denne definisjonen, og ta for seg grunnleggende kunnskap rundt seksualitet.

Hvert år holder Sex og samfunn holder seksualitetsundervisning for alle 9. klassinger i Oslo kommune. I 2022 underviste vi i underkant av 7 000 elever. Vi ser store forskjeller mellom bydeler, mellom skoler, lærere og elever. Vi møter undervisere som er engasjerte og vi møter undervisere som ikke er det. Vi møter elever med mye kunnskap, og vi møter elever med store kunnskapshull.

Vårt inntrykk er at kunnskapshullene har blitt større etter koronapandemien. Vi bruker mye tid på å rette opp i misoppfatninger, og vi ser med bekymring på at vi oftere enn tidligere møter elever som mangler grunnleggende kunnskap om seksualitet, kropp og anatomi. Vi etterlyser tiltak for å sikre barn og unge kompetanse til å kunne møte fremtiden på best mulig måte.

 

Sex og samfunn mener:

  1. Seksualitetsundervisningen må forstås som noe mer enn et par timer gjennom skoleløpet. Vi må sørge for at kunnskapen læres tidlig og følges opp gjennom hele skoleløpet.
  2. Vi må sørge for at nyutdannede lærere gjennom utdannelsen får kompetanse i å gi god undervisning om seksualitet. Her mener vi rammeplanen for lærerutdannelsen må følges opp.
  3. Det trengs ressurser til å videreutdanne lærere og helsepersonell som allerede er i skolen i dag.
  4. Vi må støtte samarbeid med skolehelsetjenesten og bruke deres kompetanse på seksuell helse inn i seksualitetsundervisningen.

 

Les både vårt skriftlige og vårt muntlige innspill.