Seksualitet i de nye læreplanene

Prosjektleder for seksualitetsundervisning, Stine Solli, har sett på de nye kompetansemålene for grunnskolen.

– Vi er veldig glade for de nye tverrgående temaene, spesielt folkehelse og livsmestring, men vi skulle gjerne ønske at kompetansemålene, spesielt når det kommer til seksualitet, var mer beskrivende. Dette har vi også spilt inn i flere høringsrunder gjennom hele prosessen. I naturfag for eksempel, som er det faget flest kombinerer seksualitetsundervisning med, er de gamle kompetansemålene faktisk mer beskrivende enn de nye som nå er lagt frem. Dette sier Stine Solli, som er prosjektleder for seksualitetsundervisning ved Sex og samfunn. På oppdrag fra Utdanningsetaten holder Sex og samfunn seksualitetsundervisning for alle 9. klassinger i Oslo.

Vi vet at det er store variasjoner når det gjelder kvalitet og kvantitet på seksualitetsundervisningen som gis i grunnskolen i dag. Derfor hadde vi ønsket at de nye læreplanene skulle være enda mer eksplisitte:

Stine Solli er prosjektleder for seksualitetsundervisning ved Sex og samfunn.

– Det må ikke bare være vage føringer, det må være klare krav. Sex og samfunn gjennomførte i 2016 en undersøkelse blant 1 000 undervisere fra hele landet, og her svarte 75 % at de tok utgangspunkt i kompetansemålene når det forberedte sin seksualitetsundervisning. Vi vet i dag at mangel på nok tid til emnet og varierende kvalitet er de største utfordringene ved seksualitetsundervisningen som gis omkring i landet. Det må være sterke føringer og anbefalinger for hva som er god og helhetlig seksualitetsundervisning, og retningslinjer for hvordan den skal gjennomføres.

Her er de kompetansemålene vi mener gir underviser særlig mulighet til å ta opp tematikk knyttet til seksualitet. Vi vil samtidig presisere at det er flere andre mål som kan inkludere seksualitet og at undervisere alltid må være bevisst sin rolle.

Naturfag
 • 4. trinn: samtale om hva fysisk og psykisk helse er, og drøfte hvordan livsstil og trivsel påvirker helse og samtale om likheter og ulikheter mellom kjønnene, om kjønnsidentitet og om menneskets reproduksjon
 • 7. trinn: gjøre rede for fysiske og psykiske forandringer i puberteten og samtale om hvordan dette kan påvirke følelser, handlinger og seksualitet
 • 10. trinn: drøfte spørsmål knyttet til seksuell og reproduktiv helse

 

Norsk

 • 2. trinn: samtale om og beskrive hvordan ord vi bruker, kan påvirke andre
 • 4. trinn: reflektere over hvordan språkbruken vår påvirker andre, og hvordan vi tilpasser og endrer språket i ulike situasjoner
 • 7. trinn: utforske og reflektere over sammenhengen mellom språk og identitet og reflektere etisk over hvordan eleven framstiller seg selv og andre i digitale medier
 • 10. trinn: utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon
Engelsk
 • 7. trinn: utforske levemåter og tradisjoner i ulike samfunn i den engelskspråklige verden og i Norge og reflektere over identitet og kulturell tilhørighet
 • 10 trinn: utforske og beskrive levemåter, tenkesett, kommunikasjonsmønstre og mangfold i den engelskspråklige verden
Kroppsøving 
 • 4. trinn: forstå kroppsleg ulikskap mellom seg sjølv og andre, og inkludere andre i ulike bevegelsesaktivitetar
 • 7. trinn: forstå ulikskapar mellom seg sjølv og andre og delta i bevegelsesaktivitetar som kan vere tilpassa ikkje berre eigne føresetnader, men òg andre sine
 • 10. trinn: reflektere over korleis ulike framstillingar av kropp i media og samfunnet påverkar bevegelsesaktivitet, kroppsidentitet og sjølvbilete og anerkjenne ulikskap mellom seg sjølv og andre i bevegelsesaktivitetar og inkludere alle, uavhengig av føresetnader

 

KRLE

 • 4. trinn: samtale om hva menneskeverd, respekt og toleranse betyr og hva det innebærer for hvordan vi lever sammen og sette seg inn i og formidle egne og andres tanker, følelser og erfaringer og beskrive og samtale om ulike måter å leve sammen på i familie og samfunn
 • 7. trinn: gjøre rede for ulike syn på barndom, familie og samliv i religioner og livssyn
 • 10. trinn: gjøre rede for og reflektere over ulike syn på kjønn og seksualitet i kristendom og andre religioner og livssyn
Musikk
 • 7. trinn: undersøke hvordan kjønn, kjønnsroller og seksualitet fremstilles i musikk og dans i det offentlige rom, og skape uttrykk som utfordrer stereotypier og reflektere over hvordan musikk kan spille ulike roller for utvikling av individer og gruppers identitet

Kunst og håndverk

 • 7. trinn: undersøke hvordan kjønnsroller vises i kulturelle uttrykk før og nå, og lage visuelle uttrykk som utfordrer stereotypier