Jenterom, gutterom og mulighetsrom

Vi har gitt innspill på #UngIDag-utvalgets rapport.

Rapporten, som har fått tittelen Jenterom, gutterom og mulighetsrom – Likestillingsutfordringer blant barn og unge (NOU 2019: 19), ble overlevert til daværende kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande 14. november 2019.

Formålet til #UngIDag-utvalget var “å utrede likestillingsutfordringer barn og unge møter gjennom deltakelse på viktige arenaer. Disse arenaene er familien, barnehage, skole og skolefritidsordning, forbrukerområdet, tradisjonelle og sosiale medier og fritid”.

Sex og samfunn er glade for at det settes søkelys på unges hverdag og hvordan likestillingsutfordringer har innvirkning på de ulike arenaene barn og unge befinner seg på gjennom sin oppvekst. Selv om vi forstår at utvalget har måttet avgrense sitt mandat, mener vi at likestilling og tematikk relatert til likestilling har en såpass sterk kobling til helse at vi synes det er beklagelig at barn og unges helse og videre helsetjenester rettet mot barn og unge ikke er inkludert i utvalgets mandat.

I vårt innspill fokuserte vi i hovedsak på seksualitetsundervisning, som en viktig kilde til “økt trygghet og kompetanse om kjønn, kropp og seksualitet blant barn og unge”, som er en av tre innsatsområder utvalget har pekt seg ut.

Vi mener at god og helhetlig seksualitetsundervisning er viktig for å gi barn og unge et godt forhold til egen kropp, seksualitet og seksuell helse, og dette vil videre kunne bidra til en god psykisk og fysisk helse. Seksualitetsundervisningen må være relevant og den må gis av trygge undervisere, som kan faget og som kan gode metoder for å formidle sin kunnskap. Sex og samfunn mener at en god seksualitetsundervisning, som starter tidligere og gis hyppigere enn i dag, vil være et godt bidrag til å motvirke likestillingsutfordringer. For at barn og unge skal få god seksualitetsundervisning trengs økt kunnskap og kompetanse hos underviser, og relevant og oppdatert innhold i undervisningen. Vi utdyper disse punktene i vårt høringsinnspill, som kan leses her.