Innspill til statsbudsjett 2022

Sex og samfunn har gitt innspill til helse- og omsorgskomiteens arbeid med forslag til statsbudsjett 2022.

Stortinget

Vårt skriftlige innspill omhandler Post 60 Forebyggende helsetjenester, Post 73 Seksuell helse og Post 74 Stiftelsen Amathea i kapittel 762 Primærhelsetjenesten. Vi nevner blant annet:

Forebyggende helsetjenester
Unge skal ha et likeverdig helsetilbud gjennom helsestasjon for ungdom (HFU). Det foreslås at 15 millioner skal gå til et nasjonalt tverrfaglig kompetansemiljø for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Dette er bra, men hva med kommuner som ikke har tilbud om HFU?

Økt politisk engasjement rundt seksuell helse
Statsbudsjettet må forplikte mer enn det gjør i dag, og vi tror at det vil være positivt for Helsedirektoratet som bevilger tilskudd og for aktører som mottar midler, ved at innsatsen på feltet kan bli mer spisset.

Økt bevilgning til pågående prosjekter for å oppnå ønsket resultat
For 2022 er det foreslått en marginal økning på Post 73. Sex og samfunn mener det er satt av for lite midler for å kunne oppnå målene i Snakk om det! og Handlingsplan for fortsatt reduksjon i antall svangerskapsavbrudd6, som posten skal dekke.

Like forutsetninger for aktører på feltet seksuell helse
Sex og samfunn mener at alle aktører på feltet seksuell helse bør ha like forutsetninger for å få midler.

Innspillet finner du her.