2016

14.12.2016 Innspill til Regnbuebyen Bergen. Plan for kjønns- og seksualitetsmangfold.

 

09.12.2016 Muntlig innspill til høring om Prop. 12 S Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2022).

 

05.12.16 Skriftlig innspill til høring om Prop. 12 S Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2022).

 

21.11.16 Innspill til høring om Forslag til forskrift om endring av juridisk kjønn for norske statsborgere bosatt i utlandet.

 

16.11.16 Innspill til Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom.

 

10.11.16 Innspill til Skriftlig innspill Dokument 8 95 S (2015–2016) “Representantforslag om å ikke tillate en praksis med fosterreduksjon”

 

01.11.16 Innspill til Oslo kommunes helse- og sosialkomité angående budsjett for 2017

 

01.11.16 Innspill til Oslo kommunes kultur- og utdanningskomité angående budsjett for 2017

 

20.10.16 Muntlig innspill til helse- og omsorgskomiteen angående Statsbudsjettet 2017

 

17.10.16 Skriftlig innspill Stortingets helse- og omsorgskomité angående Statsbudsjettet 2017

 

10.10.16 Innspill til Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo – Folkehelseplan for Oslo 2017-2020

 

23.09.16 Innspill til Bergens barn – byens fremtid. Felles plan for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, psykisk helsearbeid for barn og unge og barnevernet i Bergen 2016-2026.

 

20.09.16 Innspill til Meld. St. 34 (2015–2016) Verdier i pasientens helsetjeneste — Melding om prioritering

 

29.04.16 Innspill til Ny folkehelseplan for Oslo 2017-2020.

 

27.04.16 Innspill til Program for folkehelsearbeid i kommunene.

 

25.04.16 Innspill til Lov om endring av juridisk kjønn – Prop. 74 L (2015–2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

 

10.02.16 Innspill til Barnevoldsutvalget

 

01.02.16 Innspill til Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) (Prop. 15 S (2015-2016))

Om oss