Sex og samfunn mener: Om abort

Sikre rett til selvbestemt abort frem til uke 22 og fjerne nemndene  
I dag er det mulig å ta abort i Norge frem til uke 22. Før uke 12 er denne retten selvbestemt. Fra uke 12 og frem til uke 22 må den som ønsker abort søke og møte i nemnd. Å ønske rett til selvbestemt abort frem til uke 22 betyr ikke et ønske om å øke grensen for abort i Norge. Det betyr et ønske om å gjøre denne retten selvbestemt. Sex og samfunn vil fjerne nemndene, slik at valget blir opp til den enkelte frem til uke 22. Vi mener det er den gravide som kjenner sin situasjon best og dermed er best egnet til å ta beslutninger angående eget liv. Ved å fjerne nemndene vil det frigjøres ressurser. Vi mener disse ressursene bør brukes til å bygge et tilbud til alle som ønsker å snakke om en abort. Alle som står i denne vanskelige situasjonen, skal få veiledning og oppfølging.

 

Fakta om abort  

  • Aborttallene har aldri vært lavere enn i 2021, da det var registrert 10 841 svangerskapsavbrudd i Abortregisteret. Dette er 244 (2,2 %) færre utførte svangerskapsavbrudd enn i
    2020. Av alle svangerskapsavbrudd i 2021 var 95,4 % selvbestemte.
  • Åtte av ti aborter var utført før 9. uke (84,5%),og 95,3 % av de selvbestemte avbruddene ble gjennomført medikamentelt.
  • Etter innføring av medikamentell abort har andelen aborter utført før 9. uke økt fra rundt 40 % til nå nærmere 80 %ifølge forskning  
  • I 2021 ble det utført 500 nemndbehandlede avbrudd, totalt 4,6 % av alle aborter i 2021. Av de nemndbehandlede abortene var nesten alle (491) innvilget i primærnemnd, ifølge Abortregisteret.
  • Det var 393 begjæringer om avbrudd innen utgangen av uke 18. Åtte fikk avslag i primærnemnd, og av disse møtte fem personer i klagenemnd, hvor kun én fikk avslag.
  • Etter uke 18 fikk totalt 10 personer avslag i klagenemnd, i følge denne rapporten. Av disse var 3 stykker over uke 22. Det var kun 7 mellom uke 18 og uke 22 som fikk avslag.
  • Antallet som tar abort etter uke 12 går stadig nedover. Dette gjelder også i land som har selvbestemt abort frem til uke 24. Se internasjonal statistikk her

Vi vet at generelt er aborttallene fallende, spesielt for de under 25 år. Dette er en internasjonal trend. Det er også fall i fødselstallene.  Mange land har høyere grense for selvbestemt abort enn Norge, slik som Sverige (uke 18) og Nederland (uke 22). Når vi ser på internasjonale tall og land som har høyere grense for selvbestemtabort enn det vi har i Norge er konklusjonene klare: Det er ingen sammenheng mellom øvre grense på abort og abortrate. Det er ingen grunn til å tro at ved å øke grensen for selvbestemt abort, vil vi se en øking i antall aborter eller senaborter 

 

Nemndsystemet 
Vi har jobbet med retten til selvbestemmelse i over 50 år, og har lenge ment at nemndsystemet ikke fungerer. Det å måtte møte i nemnd påfører ofte den gravide en stor og unødvendig belastning. For de som må avbryte et ønsket svangerskap på grunn av en alvorlig tilstand hos fosteret, virker det å måtte møte i nemnd som uforståelig og urimelig. Kvinner opplever skyld og krenkelse når de selv må begrunne sitt handlingsvalg for en abortnemnd. Dette er blant annet dokumentert i denne doktorgraden. Sex og samfunn mener at ingen andre er bedre egnet til å bedømme den enkeltes egen livssituasjon 

Det har tidligere blitt avdekket store forskjeller i nemndbehandlingen. 2013 la en ekspertgruppe frem en rapport som beskrev store forskjeller mellom nemdene og mulige lovbrudd. I et forsøk på å forbedre systemet, vedtok regjeringen i 2017 å redusere antallet nemnder. Fra 2019 har antallet gått fra 35 til 25. Det har gitt store geografiske forskjeller i tilgjengelighet, og det har ført til lenger reisevei for mange. Vi vet lite om dette har løst problemet, og vi kan ikke utelukke at det fortsatt er store forskjeller i nemndbehandlingene i dag.  

 

Abort i primærhelsetjenesten
En utvidelse av retten til selvbestemt abort og mer tilgjengelige hjelpetjenester i primærhelsetjenesten er viktige tiltak for å bekjempe skam og stigma knyttet til abort. Medikamentell abort bør kunne tilbys i primærhelsetjenesten, for eksempel ved at fastleger eller andre i primærhelsetjenesten kan skrive ut preparatet og følge opp pasienten ved behov. I Canada kan preparatene for medikamentell abort fås direkte fra farmasøyt eller helsepersonell, og i Australia kan fastleger skrive ut preparatene. I Norge ble det i perioden mars 2015 til mars 2017 gjennomført et prøveprosjekt hvor medikamentell abort ble tilbudt hos avtalespesialister, og tilbakemeldinger fra pasientene og helsepersonellet var positive. Vi mener det bør bygges videre på dette prosjektet, samtidig som vi bør se til gode erfaringer i andre land i arbeidet med å gjøre tilgang til abort enklere for den som har behov for det. 

 

Veiledning og oppfølging 
Sex og samfunn mener at nemndene bør erstattes med god veiledning og et faglig godt tilbud om oppfølging av de som ønsker å snakke om en uplanlagt graviditet eller som står ovenfor en uønsket senabort. Når den enkelte er på sitt mest sårbare må de bli møtt med et tilbud og hjelpeapparat som er tilpasset den vanskelige situasjonen de står i. I dag har man ikke krav på oppfølging. Ved å fjerne nemndene vil det frigjøres ressurser som bør brukes på en tjeneste som ivaretar den enkelte på best mulig måte. 

 

Historie 
Sex og samfunn ble etablert for å delta i kampen for lov om selvbestemt abort. I 1971 ble alle aborter avgjort av nemnder. Legene og sykepleiere ved Sex og samfunn jobbet for å påvirke nemndene, blant annet gjennom et nettverk av leger som hadde samme oppfatning om kvinners rett til selvbestemt abort. Med denne innsikten lykkes Sex og samfunn med å sende abortsøkende til nemnder der de aller fleste fikk innvilget sitt ønske om abort. I tillegg jobbet stiftelsen med å belyse urettferdigheten med nemndsystemet, både via medieuttalelser og gjennom politisk engasjement. Leger og sykepleiere ved Sex og samfunn mente det var uakseptabelt at andre skulle bestemme over kvinnens kropp, og var gjennom målrettet innsats med på å kjempe frem loven om selvbestemt abort som ble vedtatt i 1978. 

 

I dag ønsker vi å utvide retten til selvbestemt abort til uke 22 og fjerne nemndene

Les vår kronikk i Dagbladet: Abortnemnda må skrotes.

Les vårt debattinnlegg i Dagblader: Ingen er for abort.

Sex og samfunn mener: Om abort