2017

06.12.2017 Innspill til Høring – Forslag til forskrift om kommunenes helsefremmende og forbyggende arbeid i helsestasjon -og skolehelsetjenesten

 

10.11.2017  Høringsuttalelse vedr. fagfornyelsen – andre runde innspill til kjerneelementer i skolefagene

 

10.11.2017 Høringsuttalelse vedr. Fagfornyelsen – andre runde innspill til kjerneelementer i skolefagene -innspill i kontekst av høringsbrev

 

11.07.2017 Opprop til helse- og omsorgsdepartementet med oppfordring om bedre tilgang til prevensjon for de under 16. Oppropet er et felles opprop fra Landsgruppen av helsesøstre NSF, NSF Jordmordforbundet, Den norske jordmordforening, Amathea, Sex og Politikk, Sex og samfunn, KrFU, Grønn Ungdom, Rød Ungdom, Unge Venstre, AUF, Senterungdommen, Sosialistisk Ungdom og Unge Høyre.

 

28.06.17 Innspill til helse- og omsorgsdepartementet vedrørende  arbeid med å styrke helsetilbudet til personer med kjønnsidentitetsutfordringer. Dette innspillet er et felles innspill fra flere aktører innenfor SRHR (seksuell og reproduktiv helse og rettigheter)-feltet.

 

12.06.17 Høringssvar til Kunnskapsdepartementet vedrørende forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen . Dette innspillet er et felles innspill fra flere aktører innenfor SRHR (seksuell og reproduktiv helse og rettigheter)-feltet.

 

22.05.17 Innspill til Høring – endring i abortforskriften mv. (reduksjon av antall abortnemnder).

 

09.05.17 Innspill til Stortingets Familie- og kulturkomité vedrørende Lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven) (Prop. 80 L (2016-2017)) og lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) (Prop. 81 L (2016-2017)).

 

25.04.17 Muntlig innspill til høring i Stortingets justiskomité om Representantforslag om flere tiltak for å beskytte barn mot pornografi (Dokument 8:74 S (2016-2017)

 

19.01.17 Innspill til Forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Om oss