Nasjonalt SRHR-nettverk

Nasjonalt SRHR-nettverks midtveisevaluering av Snakk om det! Strategi for seksuell helse er nå ferdig. Rapporten inkluderer blant annet anbefalinger basert på nettverkets midtveisevaluering av Snakk om det!. Disse anbefalingene mener medlemmene i nettverket må vurderes dersom strategien skal bidra til å sikre god seksuell helse i hele befolkningen, som er strategiens uttalte overordnede mål.

Anbefalingene inkluderer:

 • Flere fagfelt må inkluderes i arbeidet og arenaer som skole, kultur og fritid må omfattes av strategien.
 • Tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid må bedres, og strategien må kobles til andre relevante planer og strategier. I tillegg må samarbeid med
  sivilt samfunn bedres og bli bedre koordinert.
 • Strategien må løftes ut av ”helseboblen” og ses i et helhetlig perspektiv. For eksempel er dette viktig for seksualitetsundervisningen, hvor
  Helsedirektoratet bør jobbe tettere sammen med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Utdanningsdirektoratet.
 • Strategien må speiles i praktisk politikk og i budsjetter. Det mangler en oversikt over hvor aktører kan søke midler, og det trengs tips til hvordan
  søknader skrives og behandles. Det trengs i tillegg mer åpenhet rundt prosjektene som får midler, og disse bør i større grad evalueres.

 

Nasjonalt nettverk for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) ble etablert 8. desember 2016

Begrepet seksuell og reproduktiv helse og rettigheter omhandler retten til å bestemme over egen kropp og seksualitet, og er en grunnleggende menneskerett. Denne retten står sterkt i Norge, men det er likevel mange utfordringer som gjenstår.

Målet med Nasjonalt SRHR-nettverk er å samle aktører som jobber innenfor feltet, for å sikre samarbeid mot et felles mål hvor alle i Norge får oppfylt sine seksuelle og reproduktive rettigheter og hvor alle har best mulig seksuell og reproduktiv helse, uavhengig av alder, kjønn, status, geografi eller lignende.

Nettverkets mandat kan leses her.

 

 

Kjernegruppen

Nettverkets kjernegruppe møtes hyppigere enn det øvrige nettverket, og består av følgende:

 • Anette Remme, Unge Funksjonshemmede
 • Agnes C W Giertsen, Landsgruppen av helsesøstre NSF (og Helsestasjon for ungdom og studenter, Bergen)
 • Martin Fossmo, Røde Kors Ungdom
 • Ellen Marie Hansen, Sex og Politikk
 • Tore Holte Follestad, Sex og samfunn
Kjernegruppa: (f.v) Tore Holte Follestad, Agnes Giertsen, Martin Fossmo, Ellen Marie Hansen og Anette Remme.

 

Koordinator
Koordinator vil være ansvarlig for å innkalle til og gjennomføre møter i kjernegruppen og det øvrige nettverket, formidle informasjon om relevante nasjonale prosesser til resten av nettverket, og sikre at felles synspunkter formidles til relevante myndigheter.

Sex og samfunn er koordinator for nettverket.

 

Vil du være med?

Mange aktører jobber med SRHR i Norge, noen som hovedfelt, andre som et av flere felt. Nasjonalt SRHR-nettverk skal være et åpent nettverk med plass både til små og store aktører, inkludert organisasjoner, institusjoner, enkeltpersoner og politiske parti og deres relevante utvalg.

Nettverket er åpent for alle som ønsker å delta. Hvis du vil være med, send en epost til anneli@sexogsamfunn.no

Du kan også følge nettverket på Twitter og Facebook.

 

Etableringsmøtet samlet i underkant av 50 aktører som jobber med seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i Norge.

 

Om oss