Tidligere møter

Temamøter våren 2021

Mandag 12. april: Samtykke og samtykkelovgivning 

Opptaket av presentasjonen ligger her.

SNU – Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom arrangerer temamøte om sin hovedsak i år, samtykke og samtykkelovgivning. Det vil være flere gjester som skal bidra med sin erfaring og kompetanse: Amnesty Norge, JURK og May-Len Skilbrei. Med dette møtet ønsker SNU å skape en arena der forskjellige instanser med tyngde og kunnskap på feltet kan bidra med kunnskap og informasjon om samtykke. Møte er planlagt å vare 1 time der hver aktør får 10 minutter til sine innlegg, med god tid til spørsmål og diskusjon avslutningsvis.

SNU er en ungdomsorganisasjon som jobber for alle unges seksuelle og reproduktive helse og rettigheter, og er en del av samtykkealliansen, en allianse av flere aktører som mener at all sex skal være frivillig og at Norge trenger samtykkelov nå (samtykkelov.no).

Amnesty Norge er den norske grenen til Amnesty International og jobber for frihet, likeverd og rettferdighet for alle mennesker.
JURK (Juridisk rådgivning for kvinner) drives av viderekomne jusstudenter og tilbyr gratis, tilpasset rettshjelp for alle som definerer seg som kvinner. Amnesty Norge og JURK er med i samtykkealliansen.
May-Len Skilbrei er sosiolog, kriminolog og kjønnsviter med forskningsinteresse i blant annet kjønn og seksualitet. Blant annet har hun forsket på politikkutvikling knyttet til prostitusjon, menneskehandel og seksuell vold. May-Len Skilbrei vil kunne bidra med et nøytralt forskningsblikk på samtykke.

Mandag 22. februar:  Seksualitet som tema i utdanning og sosialt arbeid           

Opptaket av presentasjonen ligger her.

Mirjam Gregersen presenterte sin masteroppgave om seksualitet og sosialt arbeid. I sin oppgave har hun sett nærmere på sosionomers kunnskap om seksualitet og hvordan de benytter seg av dette i møte med ungdom. Hun jobber til vanlig som sosialkonsulent på Pro Sentret, men presenterte prosjektet som en samfunnsengasjert sosionom som ønsker å løfte seksualitet som tema både i utdanning og i det sosiale arbeidet som utøves.

Etter presentasjonen var det en panelsamtale med:

 • Mirjam Gregersen, sosialkonsulent Pro Sentret
 • Nanna Klingenberg, tiltaksleder Rosa kompetanse
 • Ingvill Holm Fjær, prosjektleder Oslo Krisesenter og Kompetansesenter for vold i nær relasjoner
 • Moderert av Tore Holte Follestad, assisterende daglig leder, Sex og samfunn

Panelsamtalen tematiserte behovet for kunnskap om SRHR i sosialt arbeid.

 

 

Medlemsmøte høsten 2020

Agenda for møtet:

 1. Partiprogram 2021-2025:
  • De politiske partiene presenterer sine programutkast
  • Innspill fra nettverkets medlemmer
  • Diskusjon
 2. Valg av medlemmer i kjernegruppen
  • Kandidater på valg:
   • Unge funksjonshemmede
   • Røde Kors Ungdom
   • Agnes Giertsen, Engen helsestasjon for ungdom og studenter og Landsgruppen av helsesykepleiere
 1. Søknad til Helsedirektoratet 2021
  • Oversikt over nytt regelverk og oppdaterte mål for ordningen: Lennart Lee Lock fra Helsedirektoratet orienterte og hans presentasjon kan ses her.

Opptak fra møtet kan ses her.

 

 

Temamøter høsten 2020

I løpet av høsten har medlemmer av Nasjonalt SRHR-nettverk arrangert digitale temamøter. Følgende møte er holdt:

Mandag 2. november: Hvordan skal helseforetak og kommunehelsetjenesten få sexologisk kompetanse?

I Norge er tittelen «sexolog» ubeskyttet. Det betyr at det ikke er noen form for krav knyttet til å kalle seg sexolog. Personer uten adekvat utdannelse tilbyr samtaler, rådgivning og behandling til hjelpesøkende pasienter uten å ha formell kompetanse. Dette kan medføre at pasient/klient får feil behandling og betaler for en tjeneste som ikke er kunnskapsbasert eller prisregulert på noen som helst måte.

5 % av befolkningen trenger til enhver tid sexologisk rådgivning. Seksuelle problemer kan føre til psykiske og somatiske helseplager. Psykisk og somatisk sykdom og behandling kan i sin tur føre til seksuelle vansker. Sexologisk fagkompetanse bør derfor finnes i både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Flere og flere helseforetak og kommuner ser viktigheten av å tilby sexologisk kompetanse til sine pasienter. Hvordan gjør de dette?

I panelet:

 • Ingeborg Greve og Beate Alstad fra DPS Notodden – Telemarksykehuset
 • Hanne Kro Søborg fra tidligere Songdalen kommune, nå Kristiansand

Samtalen blir ledet av leder i Norsk forening for klinisk sexologi, Tore Holte Follestad.

Det ble gjort opptak av panelsamtalen, som ligger tilgjengelig her.

 

Mandag 28. september: Sex og samfunn markerer den internasjonale dagen for trygge aborter
Presentasjoner ved:

 • Arild Johan Myrberg fra Helsedirektoratet presenterte Handlingsplan for fortsatt reduksjon i antall svangerskapsavbrudd – informasjon og tilgjengelighet 2020–2024. Opptak fra presentasjonen kan ses her, og Arild Johans presentasjon kan også lastes ned.
 • Mette Løkeland vil holde presentasjonen “Abort – trendar over tid og internasjonalt”. Opptak fra presentasjonen kan ses her, og Mettes presentasjon kan også lastes ned.

 

 

Mandag 21. september: Presentasjon av Pro Sentrets rapport Oversett og etterlatt
Ida Kock, spesialkonsulent ved Pro Sentret presenterte rapporten Oversett og etterlatt: Om Covid-19 pandemien og smittevernarbeid for personer som selger sex. Med kommentar fra Andrés Lekanger, vernepleier og feltarbeider i PION, prostituertes interesseorganisasjon i Norge.

Opptak fra Pro Senterets og PIONS presentasjoner kan ses her.

 

 

 

 

Temamøter våren 2020

Vårens medlemsmøte erstattes av tre temamøter i juni:

 • 11. juni: Eldre voksne over 60 år
 • 18. juni: Voksne mellom 25-39 år
 • 25. juni: Kronisk og langvarig syke

 

Kronisk og langvarig syke

Møtet ble holdt på Zoom og kan ses i opptak her.

Innledninger ved:

 • Anne Kristin Dobbe, Spesialist i sexologisk rådgivning, Haukeland universitetssjukehus: Hvilke tilbud finnes for oppfølging av seksuell helse og hjelpemidler?
 • Ingrid Thunem, Unge funksjonshemmede: Hva kan gjøre funksjonshemmede mer utsatt for seksuelle overgrep?
 • Anne-Karin Kolstad, HivNorge: Hvordan kan hiv påvirke den seksuelle helsen?

 

 

Voksne mellom 25-39 år.

Møtet ble holdt på Zoom og kan ses i opptak her.

I panelet var:

 • Kristin Holanger, Jordmorforbundet NSF
 • Pia Bondø, MSO Tromsø
 • Tore Holte Follestad, Norsk forening for klinisk sexologi

Ordstyrer: Anneli Rønes, Sex og samfunn

 

 

 

 

 

 

 

Eldre voksne over 60 år

Møtet ble holdt på Zoom og kan ses i opptak her.

Presentasjoner ved:

 

 

 

 

Medlemsøte 10. oktober 2019

Agenda:

 • Arendalsuka 2019
  • Oppsummering og evaluering
  • Deltakelse på Arendalsuka 2020
 • Presentasjon av aktører i nettverket: Hvordan jobber dere med rettigheter i deres arbeid med SRHR?
 • Besøk fra Helsedirektoratet: Evaluering av Snakk om det! Strategi for seksuell helse (2017-2022)
 • Statsbudsjettet 2020
  • Diskusjon om felles høringsinnspill og/eller felles kronikk
 • Endringer i kjernegruppen
  • Presentasjon av aktører som ønsker å bli medlem av kjernegruppen
  • Valg
 • Eventuelt

Referat fra møtet kan leses her.

 

Medlemsøte 24. mai 2019

Agenda:

Les rapporten Nasjonalt SRHR-nettverks midtveisevaluering av Snakk om det!

Rapporten inkluderer blant annet anbefalinger basert på nettverkets midtveisevaluering av Snakk om det!. Disse anbefalingene mener medlemmene i nettverket må vurderes dersom strategien skal bidra til å sikre god seksuell helse i hele befolkningen, som er strategiens uttalte overordnede mål.

Anbefalingene inkluderer:

 • Flere fagfelt må inkluderes i arbeidet og arenaer som skole, kultur og fritid må omfattes av strategien.
 • Tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid må bedres, og strategien må kobles til andre relevante planer og strategier. I tillegg må samarbeid med
  sivilt samfunn bedres og bli bedre koordinert.
 • Strategien må løftes ut av ”helseboblen” og ses i et helhetlig perspektiv. For eksempel er dette viktig for seksualitetsundervisningen, hvor
  Helsedirektoratet bør jobbe tettere sammen med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Utdanningsdirektoratet.
 • Strategien må speiles i praktisk politikk og i budsjetter. Det mangler en oversikt over hvor aktører kan søke midler, og det trengs tips til hvordan
  søknader skrives og behandles. Det trengs i tillegg mer åpenhet rundt prosjektene som får midler, og disse bør i større grad evalueres.

 

 

Medlemsøte 11. oktober 2018

Agenda:

 • Arendalsuka 2018
  • Oppsummering og evaluering
  • Deltakelse på Arendalsuka 2019
 • Presentasjon av aktører i nettverket: Hvordan jobber dere for å informere unge om seksualitet og seksuell helse?
  • Røde Kors Ungdom
  • RFSU Norge
 • Besøk fra Barneombudet: Sveinung Arnestad fra Barneombudet fortalte om ombudets engasjement innen seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Særlig er ombudet opptatt av å bedre dagens seksualitetsundervisning i skolen, og vi håper på samarbeid fremover. Første mulighet er statsbudsjettet for 2019.
 • Statsbudsjettet 2019
  • Diskusjon om felles innspill, inkludert høringsuttalelser og kronikk
 • Høringer fremover
  • Oversikt over relevante høringer som kommer og diskusjon om felles innspill
 • Endringer i kjernegruppen
  • Presentasjon av aktører som ønsker å bli medlem av kjernegruppen
  • Valg

Referat fra møtet kan leses her.

 

 

Medlemsøte 3. mai 2018

Aktører fra nettverket deltok 3. mai på seminar på Stortinget for å fortelle om utfordringer og ønsker knyttet til vårt arbeid med “Snakk om det! Strategi for seksuell helse (2017–2022)”. Vi delte oss inn i grupper og ga innspill på følgende tema:

 • Kjøp/salg/bytte av seksuelle tjenester
 • Barn og unge
 • LHBTQI
 • Migranter/personer med minoritetsetnisk bakgrunn
 • Likestilling
 • Seksualitet/seksuelle uttrykk
 • Kvinnehelse

Innspillene ble samlet og sendt til vår vert på Stortinget, Freddy Øvstegård, som videreformidlet innspillene til andre relevante komiteer og representanter på Stortinget. Les dokumentet her.

 

 

Medlemsmøte 16. november 2017

Agenda:

Snakk om det – hva skjer? Vi følger opp forrige møte i SRHR-nettverket og har invitert Helsedirektoratet og medlemmer av nettverket til å kommentere på hva som fungerer og ikke fungerer med ny strategi.

 • Dixi Ressurssenter: Tina Skotnes
 • Unge Funksjonshemmede: Anette Remme
 • Norsk forening for klinisk sexologi: Mats Johannessen
 • Helsedirektoratet: Arild Johan Myrberg svarer og kommenterer på innspill

Spørsmål og kommentarer fra salen.

Presentasjon av tiltak i SRHR-nettverket:

 • Rosa Kompetanse barnehage v/Synne Hall Arnøy og Gro Larsen
 • Helsestasjon for kjønn og seksualitet – HKS v/Ingunn Wik
 • Pro Sentret v/Solveig Hokstad

Møtet ble direktesendt via Facebook. Fullstendig referat kan leses her.

 

 

Medlemsmøte 7. april 2017

Agenda:

 • Kartlegging av medlemmer i Nasjonalt SRHR-nettverk
  • Presentasjon av kartleggingen
  • Forslag til spørsmål som sendes politikere på vegne av Nasjonalt SRHR-nettverk (se vedlegg). Disse spørsmålene er utarbeidet på bakgrunn av besvart kartlegging.
 • Aktiviteter 2017: Hva ønsker medlemmene i Nasjonalt SRHR-nettverk at vi skal gjøre i 2017?
  Forslag til aktiviteter:

  • Arendalsuka
  • Skamløsdagen
 • Hvordan bruke «Snakk om det!» som et politisk verktøy?
  Mathilde Tybring-Gjedde, politisk rådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet, vil innlede om hva den nye strategien «Snakk om det! Strategi for seksuell helse (2017-2022)» betyr for arbeidet med seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i Norge. Kommentarer fra nettverket, blant annet:

  • Camilla Rørtveit, Landsforeningen av helsesøstre (LaH)
  • Leif-Ove Hansen, HivNorge
  • Gerd Hilde Lunde, HiOA
 • Annet
  • Diskusjon om hvordan nettverket ønsker eventuell organisering av felles høringsinnspill, inkludert tidsfrister og intern behandlingstid.
  • Presentasjon av nettverkets felles Facebook-side og diskutere hva denne kan brukes til.

 

Politisk rådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet, Mathilde Tybring-Gjedde, fortalte hvordan sivilt samfunn kan bruke “Snakk om det! Strategi for seksuell helse (2017-2022)” som politisk verktøy, og besvarte innlegg fra nettverkets medlemmer. Dette kan ses i opptak her.

På del to av møtet ble forslag til spørsmål til politikere diskutert, samt nettverkets mandat. I tillegg ble prosess for fremtidige felles høringsinnspill diskutert, og nettverkets Facebook-side og Facebook-gruppe ble kort presentert. Alle medlemmer oppfordres til å bli medlem og bruke sidene. Del to av møtet kan ses i opptak her.

Møtet ble direktesendt via Facebook. Fullstendig referat kan leses her.

 

 

Etableringsmøte 8. desember 2016

Agenda:

 • Velkommen og introduksjon, Maria Røsok, daglig leder hos Sex og samfunn.
 • Hvordan jobber ulike organisasjoner med SRHR og hvilke utfordringer møter vi?
  • Unge funksjonshemmede, generalsekretær Synne Lerhol.
  • FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, Nina Hotvedt Sinding-Larsen og Hilde Arntsen.
  • IHSG – Internasjonal helse- og sosialgruppe, leder Tayyab Choudri.
 • Orientering om Trygghet, mangfold, åpenhet. Regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, Nora Mehsen, rådgiver i Likestillingsavdelingen i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
 • Orientering om Snakk om det! Strategi for seksuell helse, Karl Kristian R. Kirchhoff, seniorrådgiver i Helsedirektoratet.
 • Nasjonalt SRHR-nettverk – diskusjon.
  • Hva skal nettverket være?
  • Nettverkets aktiviteter i 2017.

Intro v Sex og samfunnAktørene på møtet viste stor interesse for et Nasjonalt SRHR-nettverk, og uttalte at et nettverk blant annet var viktig for å:

 • dele kunnskap
 • jobbe sammen politisk
 • bygge nettverk
 • få oversikt over ressurser og hvordan utnytte tilgjengelige ressurser på best mulig måte
 • samle feltet

Det legges opp til at majoriteten av kommunikasjonen foregår elektronisk, også for å sikre at nettverket er så landsdekkende som mulig. Nettverket vil møtes to ganger i halvåret, og disse møtene skal strømmes, slik at flest mulig kan delta. En kjernegruppe kan møtes oftere, og vil, sammen med koordinator av nettverket, planlegge møter, organisere felles innspill, blant annet.

Fullstendig referat kan leses her.

Om oss